Quasar RAAS

CZ (english version follows):

V poště jsme našli balíček z romantické Francie s logem Quasar. Tento výrobce je známý svou snahou o maximální využití proudění vzduchu v korunce a kolem uhlíku s cílem zvýšení efektivity celého session. Dostalo se nám tak do ruky již 3tí generace tohoto systému, který kombinuje korunku a HMS do jednoho sehraného celku. Výrobce nám tedy na test poskytl model RAAS, který mý být vyladěn s ohledem na požadavky dýmkařské komunity. Pro pochopení změn se krátce ohlédneme za historií – původní model výrobce byl snahou o zajištění optimálního prohřátí korunky na 1 uhlíku. Silikonová korunka tak v sobě měla drážky, kterými proudil vzduch do „HMS“ a skrz uhlík přímo do 4 bodů kolem tabáku. Opravdu to tak nějak fungovalo a na 1 uhlíku jste chvilku jeli. U korunky si ale spousta lidí stěžovala na silikon jakožto materiál korunky. 2há generace to upravila a i přes lehkou změnu proudění vzduchu byl hlavní změnou materiál korunky – ze silikonu na borosilicat. Poslední verze zrevidovala celý sytém proudění vzduchu a tento má nově zaručovat jedinečný zážitek na 2 uhlíky bez nutnosti myslet na neustálé hraní si s uhlíky. Jak se tento systém osvědčí v praxi? Dokáže být zajímavý i pro profi dýmkaře, kteří mají korunky vybrané specificky k druhům tabáku? Pro koho je vlastně vhodná? To vše si zkusíme zodpovědět v průběhu našeho testování.

EN: 

We’ve just received a package with a Quasar logo on it – from France. Quasar is best known for trying to maximize the airflow and the efficiency of the session. Currently, we are going to be testing the third generation of this system, which combines the bowl and HMS into one coordinated unit – Quasar provided us with the RAAS model. This model should be fine-tuned, taking into account the hookah community feedback. To understand the changes, let‘s look briefly at Quasar‘s history – the original model of the manufacturer was made in an effort to ensure optimal warming of the bowl on only one coconut coal. The silicone bowl had grooves through which air flowed into the „HMS“ and then through the coal directly to 4 points around the tobacco. It kind of… somehow worked and you could smoke for a while on only one coal. Concerning the bowl, however, many people complained about the silicone material of which the bowl is made. The 2nd generation was modified and despite a slight change in air flow, the main difference was the bowl material – from silicone to borosilicate. In this version (3rd generation), Quasar has revised the entire airflow system to guarantee an unique two-coal experience without having to think about the constant need for heat management (moving the coals frequently). How will this system work in practice though? Can it be interesting even for professional hookah smokers who have bowls dedicated specifically for different brands of tobacco? In the end, who is it suitable for? We will try to answer all this during our testing and of course, on one of our Sunday livestreams.