HookaMonk – Elektronické HMS

CZ (english version follows):

Relativně nedávno jsme vám zde představili velmi zajímavý český projekt, který se pokouší o další malou revoluci v dýmkaření. Řeč je o hookamonk, kde si kluci nedali za úkol nic jednoduššího, než udělat plně funkční elektronický uhlík/HMS. Z prvotních informací se zdálo, že má projekt i po letech vývoje ještě velký kus cesty. Proto pro nás bylo velké překvapení pozvání k osobní prezentaci první finální verze.

V pátek jsme se tak objevili v pražském podniku Loft N8, kde na nás čekal tým odpovědný za vývoj. Po pár prohozených větách jsme na stole viděli jednu z legendárních českých vodních dýmek Nebulla Pipes, na které byla na korunce ShishaBucks SkyBowl položena relativně masivní konstrukce z dílny HookaMonk.

Upřímně jsme při obdržení pozvánky nečekali finální podobu pro koncové zákazníky a tak o to větší překvapení nás čekalo při zjištění prezentované podoby. HMS od HookaMonk totiž nebyl připojen na žádnou přenosnou nevzhlednou krabici klubkem drátů, ale v podniku bylo vše již integrováno do stolů.

Po odkrytí skryté dřevěné části stolu na vás vykoukne umístění pro dýmku a dotykový display. Dýmku vloží obsluha do otvoru, položí systém na nabitou korunku a připojí do konektoru ve stolu. Na displayi si pak regulujete výkon a vidíte třeba čas strávený u dýmky. Výrobce má již dokonce aplikaci pro Android i Apple.

A jak to vlastně celé funguje? Systém reaguje na proud vzduchu a tím simuluje tepelné vlastnosti reálného uhlíku. Jednoduše řečeno – při nasátí dýmu zahřívá integrované spirály a jinak udržuje standardní teplotu. Naše první zkušenost s tímto systémem byla překvapivě dobrá. U sytému také můžete regulovat výkon křivky nahřívání a tím by mohl být využitelný i pro různé druhy tabáku. Systém také funguje na různých korunkách.

Bohužel jsem neměl více času testovat různé tabáky a černoty, ale z nabité korunky jsem necítil rozdíl oproti dýmce na uhlících. To mě velmi mile překvapilo. Po hodině a půl jsem odcházel od stále kouřitelné dýmky. Rozhodně se těšíme na další testování.

Dobrou zprávou pro všechny zvědavce a příznivce nových technologií je uvedení tohoto systému do provozu. Nemusíte tak čekat na naše další testování, ale systém si můžete již teď zajit otestovat do pražské lounge Loft No. 8 a v nabídce mají i černý tabák. Parta stojící za tímto projektem mě také ujistila, že pokud si přinesete nějakou specialitu co byste se systémem chtěli vyzkoušet, tak vám to po předchozí dohodě vše nechá otestovat.

Pokud jste to dočetli sem, tam pro vás máme ještě jednu velmi překvapující zprávu! Legendární česká dýmka Nebulla Pipes se již za nedlouho dočká následovníka, resp. nové verze! Takže se vrací další legenda.

EN: ⁠

We’ve relatively recently presented a very interesting Czech project here, which has a goal of revolutionizing the way we smoke hookah. We are of course talking about HookaMonk. These guys didn’t set themselves a simple task – making a fully functional electronic carbon / HMS. From the initial information, it seemed that the project still had a long way to go after years of development. Therefore, the invitation to a personal presentation of the first final version was a big surprise to us.

On Friday we’ve visited the Prague and a lounge Loft No. 8 where the team responsible for development was awaiting us. After a few exchanged pleasantries, we saw one of the legendary Czech hookahs Nebulla Pipes just sitting on the table. A relatively massive design from the HookaMonk workshop was placed on top of the ShishaBucks SkyBowl.

Honestly, when we received the invitation, we did not expect to see the actual final version aimed on customers, so we were even more surprised when we found out the presented form’s appearance. HMS from HookaMonk was not connected to any portable ugly box with a ball of wires, but everything was already integrated into the table the hookah was sitting on.

After uncovering the hidden table’s compartment, the location for the hookah and the touch screen peeked out. The crew inserts the hookah into it’s place, places the system on a packed bowl and connects it to the connector in the table. You then regulate the power on the display and you can see, for example, the time spent smoking the hookah. The manufacturer even has an application for Android and Apple.

And how does it all work? The system responds to the air flow and then simulates the thermal properties of real coconut coals. Simply put – it heats the integrated coils when smoke is drawn in and otherwise maintains a constant temperature. Our first experience with this system was surprisingly good.
The system also works on different bowls.
Unfortunately, I didn’t have more time to test various tobaccos and dark leaf’s, but I didn’t feel the much of a difference from this bowl compared to a bowl heated by regular coconut coals. That surprised me very nicely. After an hour and a half, I left the still relatively fresh hookah. We are definitely looking forward to further testing.

The good news for all curious fans of new technologies is the commissioning of this invention. You don’t have to wait for our next testing, you can test the system in the Loft No. 8 lounge in Prague yourself, and they also offer dark leaf tobacco. The group behind this project also assured me that if you bring a specialty that you would like to try with the system, they will let you test it by prior arrangement.

If you’ve got this far, we have another very surprising message for you! The legendary Czech hookah Nebulla Pipes will soon have a successor, to be exact – a new version! So yet another legend returns.